Главная / Новости /Общество / Ухаандамнай эрьелдэнэ дахяад...

Ухаандамнай эрьелдэнэ дахяад...

24-06-2019

Ленинэй орденой кавалер, эхин hургуулиин багша Екатерина Сутаевна Куриганова 4-дэхи ангиин һурагшадтай, 1962 он

Сибириин үргэн дайдада эгээл түрүүшын эрдэмэй гуламта болохо баян түүхэтэй Хориин дунда hургуулиие 10-дахи «А» ангиин 27 шаби 1969 ондо дүүргээ бэлэйбди.

Тэрэ гэhээр тэбхэр 50 жэл үнгэршэбэ. Эрмэлзэл ехэтэй, урагшаа hанаатай, багшын үндэр hургаалитай байhандаа, булта мэргэжэлтэй боложо, зоригжоhон, тэнжэhэн Буряад нютагтаа ажалай жолоо барижа, үнэн зүрхэнhөө оролдожо хүдэлөөбди, амгалан байдалаа зохёогообди. 

Үнгэрһэн 50 жэлэй хугасаа соо алтан дэлхэйтэеэ хахасаhан хайрата үетэн нүхэдөө, хүндэтэ багшанараа энэ наhан соогоо нангин hайханаар hанажа ябахабди. 

Суг hураhaн нүхэдтөө зорюулнаб

Он жэлнүүд hубарин ошоошье hаа,
Ойндомнай ходол эрьен бусана.
Залуу хаhамнай үнгэрөөшье hаа,
Зүрхэн соомнай зула бадараана.

Хори нютагайм сэнхир ууланууд,
Хабарай эртын урихан ургынууд.
Үнгын hолонго, залинтай аадар,
Сэнгүү сагаймнай хатар ёохор.

Тэнгэриин ялагар одо мүшэд,
Тэрэнгиин ягаахан сэсэгүүд...
Ухаандамни эрьелдэнэ дахяад
Ульhата залуугайм үдэрнүүд.

Зоригжоhон, тэнжэhэн нютагтаа,
Золтой үеын нүхэдни, хамтадаа
Ажал хэрэгтээ оролдожо ябаабди,
Амгалан байдалаа зохёогообди!

Наhан соо элдэб янзын ябадал ушардаг,
Найдал, баяр, уйдхар зүрилдэжэл байдаг.
Этигэлээ харин бидэнэр алдаагүйбди,
Эсэгын нангин нэрые гутаагаагүйбди.

Жаран табанай дабаае үни дабажа,
Жэгдэ намдуухан бидэ алхалналди.
Уураг шара нараяа үдэр бүри угтажа,
Урма ехэтэй, ухаан тунгалаг ябанабди.

Аба эжынгээ ашата ехэ буянгаар,
Ажаhуунабди дүүрэн жаргалаар:
Сээжэ hонор, хүсэл ехэ, хүнгэнүүд,
Сэдьхэл гүнзэгы, омог дорюунууд.

Найдамтай манай үхи хүүгэднай,
Нангин хөөрхэн ашанар, зээнэрнай
Ажал, hуралсалай амжалта туйлаг лэ,
Ажабайдалай буян жаргал эдлэг лэ!

Үетэн нүхэдни, тандаа үреэнэб,
Үнэн зүрхэнhөө жаргал хүсэнэб:
Элүүр энхэ, буянтай hуугыт даа,
Этигэл, сэдьхэл дүүрэн ябыт даа!
            Нина ДАШИЕВА (ЛУШАНОВА)

Эбтэй, эдэбхитэй манай ангиин һурагшад Намжилма Цырендылыковна Осорова багшатаяа hургуулиингаа түлеэ бэлдэлгэдэ, малай хашаа соохи шэбхэ малталгада, шэнэ hургуулиингаа барилга дээрэ хүдэлдэг байгаабди.

Ешин-Хорло Дашиева, Доржима Дашицыренова, Татьяна Бадмаева, Цыржима Хандуева, Мэдэгма Цыбжитова

Даша-Балбар Сампилов, Геннадий Гончиков, Юндэн Будаев, Дугар-Цырен Дондоков, Цырен-Доржо Цыбиков

Манай анги Екатерина Сутаевна, Намжилма Цырендылыковна багшанартаяа һүүлшын хонхын жэнгирhэн үдэр. 1969 он, майн 25 


Теги:15:08

Что ждёт россиян в августе-сентябре 2019 года? 

14:57

​Буряадай цирк шэнэ хаһаяа нээхэнь 

14:49

​Буряад хэлэеэ хүгжөөхын түлөө 

14:32

​Члены Молодежного совета Бурятской таможни поддержали экологическую акцию «Чистый Байкал» 

14:22

Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ ехэ нааданда алдар суута дуушад Буряад уласта суглархань 

14:09

​Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана 

13:43

​Онлайн с народом: основные темы в соцсетях чиновников Бурятии на прошлой неделе 

13:24

​ТУЛЯАШЬЕ ҺАА, ТУГШАН ЗАНДАА 

11:35

​В Бурятии готовность тепловых сетей к зиме составляет 81% 

11:06

​Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха 

10:44

Буряад уласта Намжил Нимбуевай үгүүгэлэй удхаар фильм буулгагдахань 

10:35

Пропавших несовершеннолетних Бурятии смогут вычислять по данным местоположения их телефонов 

10:07

Шестеро детей погибли при ДТП в Бурятии с начала года 

10:00

Сладкий бизнес: в Бурятии выращивают клубнику 

09:58

«Черного» лесоруба из Бурятии лишили свободы на два года 

09:50

В Бурятии проиндексируют зарплату работников бюджетных учреждений 

09:39

С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 3,4% 

09:23

Минздрав предложил увеличить прием абитуриентов в медколледжи Бурятии 

09:19

​Ендэр дээрэ гараха ерээдүйн халаан  

09:18

Развитие рынка такси Бурятии обсудят в Народном Хурале 

09:07

Управление жильем детей-сирот в Бурятии предложили передать муниципалитетам 

08:45

Зурхай на ​22 августа, 22 лунный день 

08:44

Женщины чаще мужчин покупают полисы страхования жизни 

08:37

Обновленная «дачная амнистия» в Бурятии: на какие случаи она распространяется? 

08:35

В Улан-Удэ специалисты из разных регионов обсудили изменения в сфере госзакупок 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 27 ожидаются в Бурятии сегодня, 22 августа 

Наши издания