Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Засагай газарта - хубилалтанууд

​Буряад Уласай Засагай газарта - хубилалтанууд

20-01-2020

Дамбинима Самбуев

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаһанай удаа элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев тушаалаа сүлөөлхэ тухай мэдүүлгэ бэшэһэн байна. Тиихэдэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо, эмнэлгын туһа хүргэлгын, һэргылэмжын болон реабилитациин хорооной түрүүлэгшэ Батор Будаев баһал тушаалаа сүлөөлөө. Семашкын нэрэмжэтэ Буряад уласай клиническэ больницын ахамад эмшэн, Арадай Хуралай һунгамал Евгения Лудупова тус һалбари хүтэлбэрилхэ юм.

Вадим Кантор

Энэл үдэр Буряад уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Вадим Кантор тушаалаа сүлөөлөө. Энэ тушаал эзэлхыень Улаан-Үдын мэрэй орлогшо байһан Алексей Хандархаев хүтэлбэрилхэ.

Дамбинима Самбуев уласай элүүрые хамгаалгын һалбари 2017 оной декабрь һарада хүтэлбэрилөө гэжэ һануулнабди. Энээнһээ урид тэрэ 2006 онһоо хойшо Буряадай эмнэлгын заатагүй даадхалай жасын захиралаар хүдэлөө. Дамбинима Самбуев үндэр тушаал эзэлхэ мүрысөөнэй дүнгүүдээр томилогдоо һэн гээд тэмдэглэлтэй.

Вадим Кантор уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман 2018 оной сентябрь һарада хүтэлбэрилөө. Энээнһээ урид тэрэ Буряад уласай хүгжэлтын жасын юрэнхы захиралай орлогшоор хүдэлһэн байна гээд һануулнабди.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд


Теги: Буряад Улас Евгения Лудупова Алексей Хандархаев Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Дамбинима Самбуев тушаалаа сүлөөлгэ Вадим КанторНаши издания