Главная / Новости /Общество / «Блокадный хлеб» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эхилээ

«Блокадный хлеб» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эхилээ

20-01-2020

Буряад Уласта Алдар солын болон дурасхаалай жэлдэ дашарамдуулан, Ленинград хотын блокада тухай һануулһан дурасхаалай бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эхилбэ. Аяар 872 үдэрэй туршада блокадна хүреэндэ байһан Ленинград хотын уйдхар гашуудал, эрэлхэг зоригтой ажаһуугшадай баатаршалга тухай һануулха зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

- Тус акциин хэмжээндэ «Илалтын волонтёрнууд» Улаан-Үдын ажаһуугшадта түүхэдэ болоһон уйдхар гашуудалта үйлэ хэрэгүүд тухай һануулна. Тиихэдэ блокадада байһан Ленинградай ажаһуугшадта хубаадаг 125 грамм хилээмэ болон мэдээсэлэй тэмдэгүүдые тараана, - гэжэ Буряад уласай мэдээсэлэй албанда тэмдэглэбэ.


Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ блокадна хүреэндэ байһан Ленинградай үдэрнүүд тухай январиин 27 болотор уласай бүхы һургуулинуудта, музейнүүдтэ, номой сангуудта нээмэл хэшээлгүүд, үзэсхэлэнгүүд, баримтата фильмнүүд харуулагдаха.

Тобшо мэдээн:

Ленинград хото 1941 оной сентябриин 8-да абтажа, 872 үдэрэй туршада блокадна хүреэндэ байгаа. 1944 оной январиин 27-до хото сүлөөлэгдөө. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай урид энэ хотодо гурбан саяһаа дээшэ зон ажаһуудаг һаа, блокадын дүүрэхэдэ оройдоол 557 700 хүн үлэһэн байна. Һүүлэй мэдээсэлээр, блокадын үдэрнүүдтэ Ленинград хотодо 1 500 000 сая тухай хүн наһа бараа, ехэнхидээ хүнүүд туража үхэһэн байгаа. Ленинград хото хюдажа, 150 мянган артиллерийскэ снарядууд тэһэрээ. Эндэ табан сая дүрбэлжэн метрэй гэр байра, 610 һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлигүүд, эрдэмэй 21 эмхи, 840 заводууд һандаргагдаа.

Борис Балдановай гэрэл зурагуудНаши издания