Расширенный поиск  

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба

Ябаһан хүн яһа зууха гэдэг. Тэрэ ёһоор, Буряад Уласай Үндэһэнэй музейн захирал Татьяна Бороноева май һарын хуушаар, июниин эхеэр Москва хотодо болоһон «Интермузей» гэһэн уласхоорондын ехэ нааданда ошоод ерэхэдээ, олон һонирхолтой һанаа бодолнуудые асараа

Соёлой үбэ баялиг һэргээхэ

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейдэ Гүрэнэй Эрмитажай мэргэжэлтэд музейн зүйлнүүдые һэльбэн шэнэлхэ талаар хэшээл ябуулна. Үндэһэтэнэй музейн захирал Татьяна Бороноевагай хэлэһээр, Гүрэнэй Эрмитажай мэргэжэлтэд иимэ һуралсал гурбадахияа үнгэргэжэ байна.

Александр Пушкинай түрэһэн үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей элитэ поэт Александр Сергеевич Пушкинай түрэһэн үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые июниин 6-да үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэхэ тухай дуулгана.

Хээ угалза тухай шэнэ ном

“Буряад арадай угалза хээ” гэжэ ном Москвада хэблэгдэжэ, номой сангуудта тараагдажа эхилбэ.

Соёлой үдэрнүүд - ниислэл хотонуудта

Манай ниислэл хото Улаан-Үдымнай 350 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Соёлой үдэрнүүд ноябриин 1-һээ 15 болотор Москва, Санкт-Петербург хотонуудта үнгэргэгдэхэнь.