Расширенный поиск  

«Блокадный хлеб» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эхилээ

Ленинград хотодо болоһон түүхын гашуудалта үйлэ хэрэгүүд тухай Улаан-Үдэдэ һануулба

Буряад уласта шэнээр нээгдэһэн кинотеатрнуудай ажалай түрүүшын дүнгүүд

2019 оной һүүл багта Буряад уласта «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр юһэн кинотеатр нээгдэһэн байна

​Буряад Уласай Засагай газарта - хубилалтанууд

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев, байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Вадим Кантор хоёр тушаалаа сүлөөлхэ тухай мэдүүлгэ бэшээ

​Олоной анхарал

Социальна холбоон соо

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ

Үнгэрһэн зуун жэлэй гэрэл зурагууд

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ

Иимэ шиидхэбэри «Единая Россия» намай Генсоведэй Президиумдэ абтаа

​Юрын буряад эсэгэ

Баабай тухайгаа зүрхэ сэдьхэлэйнгээ оёорто хадагалжа ябаһан бодолнуудаараа хубаалдаха гэжэ шиидэбэб

​Алиш тээшээ адли тэгшэ

Үнгэрэгшэ жэлэй «Хрустальный валенок» гэhэн урилдаанай тусхай шанда Элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ Туяна Лыгденовагай ажал үндэрөөр сэгнэгдэһэн байха юм. Туяна Баировна гүрэнэй хүтэлбэрилхы ажалда хүдэлбэшье, зохёохы абьяаста...

​Валя Чимитова... наһанайм дуран

Дондог Улзытуевай “Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд”

​Хилын саана тодорһон одон

Бүхэдэлхэйн харилсаан: буряад-монголшуудай хуби заяан

​Ногоон Дара эхэ

Ногоон Дара эхэмнай бүхы бурхад, бодисаданартал адли бадма лёнхобын залаа дээрэ забилжа һуухадаа, баруун хүлөө доошонь һанжуулдаг. Энэнь, манай ойлгоходо, хандаһан хүн бүхэндэ тэрэ доронь туһалхаб гэһэн удхатай

​Наһатайшуул наадаба

Үндэр наһатайшуулай дунда Буряад Уласай даам наадалгаар чемпионат Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэбэ. Тэндэ 84 хүн хабаадаа

​2020-1921=99

99 жэлэй саана декабриин 21-дэ «Buriaad-Mongoliin ynen» (1958 онһоо “Буряад үнэн”) гэжэ сониной нэрэтэй анха түрүүшын дугаар Шэтэ хотодо нара хараа. Тэрэ гэһээр хэды олон хубилалтанууд оршон тойрондо үнгэрөөб